Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (dále jen „OP“) k podnikatelskému pronájmu věcí movitých ve vlastnictví společnosti VÝMĚNÍK Z. S.

 1. Použitelnost Obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré uzavřené smlouvy o podnikatelském pronájmu, které  jsou uzavírány mezi společností VÝMĚNÍK Z. S. jako pronajímatelem (dále jen „pronajímatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou jako nájemcem (dále jen „smlouva“), s předmětem pronájmu věcí movitých (dále jen „zboží“), které jsou vlastnictvím pronajímatele. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této smlouvy a platí pro všechny uzavřené smlouvy o podnikatelském pronájmu. Před uzavřením smlouvy jsou tyto obchodní podmínky spolu s návrhem smlouvy poskytnuty nájemci a tvoří návrh na uzavření smlouvy, přičemž vůle pronajímatele je od samého počátku jednání o uzavření smlouvy. Nájemce, jednající se společností VÝMĚNÍK Z. S. o uzavření smlouvy, se do okamžiku uzavření smlouvy považuje za zájemce. S uzavřením smlouvy potvrzuje nájemce znalost těchto obchodních podmínek a souhlas s jejich obsahem, s vědomím toho, že tyto podmínky upravují práva a povinnosti obou smluvních stran. Vztah mezi pronajímatelem a nájemcem je upraven pouze touto smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Všechny ujednané náležitosti jsou součástí této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodly jinak.

 

 1. Vznik pronájmu

Smlouva o pronájmu zboží (dále jen „smlouva“) vzniká okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti v následujících situacích:

 1. Pokud je předmět pronájmu osobně převzat u společnosti VÝMĚNÍK Z. S., pak smlouva nabývá účinnosti okamžikem převzetí zboží zákazníkem (s uvedením data a času).
 2. Pokud je předmět pronájmu zaslán prvnímu přepravci společností VÝMĚNÍK Z. S., s cílem doručení na místo určené nájemcem, pak smlouva nabývá účinnosti okamžikem (s uvedením data a času), kdy je zboží předáno prvnímu přepravci za účelem jeho doručení. Tento předpoklad však platí pouze v případě, že předmět pronájmu následně dorazí na místo určené nájemcem.

 

 1. Závaznost nabídek
  1. Pokud nebylo výslovně písemně uvedeno jinak, vyhrazuje si pronajímatel právo odvolat nabídku. Nabídka je závazná pouze v případě, kdy je v konkrétní a adresné písemné nabídce uvedena doba platnosti a zájemce přijme nabídku před uplynutím této lhůty prostřednictvím podepsané smlouvy doručené pronajímateli. V případě, že doba platnosti není v nabídce uvedena nebo nedošlo k přijetí nabídky, jsou všechny nabídky, zakázky, objednávky a dotazy na pronájem zboží společnosti VÝMĚNÍK Z. S. závazné až od okamžiku jejich písemného potvrzení společností VÝMĚNÍK Z. S. na příslušné listině nebo od okamžiku dodání, případně rezervace nabízeného či objednaného zboží zákazníkovi. 1. Obsah propagačních a obchodních materiálů, jako jsou například formuláře, katalogy a ceníky, používaných společností VÝMĚNÍK Z. S., není pro ni závazný, pokud tak není výslovně stanoveno konkrétní smlouvou nebo v ní není takový odkaz uveden. Společnost VÝMĚNÍK Z. S. nenese odpovědnost za nesprávnosti nebo odchylky týkající se údajů o ceně, nesprávnosti vyobrazení, kreseb, rozměrů a hmotností zboží obsažených v nabídkách, reklamách nebo katalozích distribuovaných společností VÝMĚNÍK Z. S. nebo ve formulářích o potvrzení doručení poptávky zájemce o pronájem zboží, tedy ve všech fázích předcházejících případnému uzavření smlouvy.

 

 1. Rezervace zboží, storno
  1. Rezervace zboží je možná při uzavření smlouvy o pronájmu zboží, kdy se stanoví období, na které se rezervace vztahuje, a termín, kdy musí být předmět nájmu pro nájemce k dispozici. Pokud nájemce nepřevezme rezervovaný předmět nájmu ve stanovený termín nebo na sjednané období, stále je povinen zaplatit sjednané nájemné v plné výši a za celou dobu, po kterou pro něj byl předmět nájmu rezervován.

2. Nájemce má možnost zrušit rezervaci předmětu nájmu, avšak musí to učinit nejpozději ke dni předcházejícímu dni před dnem, od kterého má být pro něj předmět nájmu k dispozici. Zrušení rezervace musí být učiněno písemně a doručeno pronajímateli včas. Pokud dojde k zrušení rezervace předmětu nájmu, nájemce je povinen zaplatit tzv. stornovací poplatek. Výše tohoto poplatku závisí na době, kdy byla rezervace zrušena a je kalkulována jako procento sjednaného nájemného. Pokud byla rezervace zrušena mezi 59. a 30. dnem před smluvně stanoveným termínem převzetí předmětu nájmu, je stornovací poplatek 60 % sjednaného nájemného. Pokud byla rezervace zrušena mezi 29. a 10. dnem před smluvně stanoveným termínem převzetí předmětu nájmu, je stornovací poplatek 70 % sjednaného nájemného. Pokud byla rezervace zrušena méně než 10 dní před smluvně stanoveným termínem převzetí předmětu nájmu, je stornovací poplatek 80 % sjednaného nájemného.

 

 1. Ukončení smlouvy
  1. Nájemní smlouva se uzavírá na sjednanou dobu určitou, jejíž trvání je uvedeno v příslušné smlouvě. Pokud nájemce užívá předmět nájmu i po uplynutí sjednané doby nájmu a pronajímatel neoznámí nájemci, že prodloužení nájmu je vyloučeno, trvání nájmu se mění na dobu neurčitou. V takovém případě mají jak nájemce, tak pronajímatel právo smlouvu ukončit kdykoliv okamžitou výpovědí. Nájemní vztah může být ukončen zejména vydáním (vrácením či odebráním) předmětu nájmu pronajímateli nebo odstoupením pronajímatele od smlouvy. Před uplynutím sjednané doby nájmu může společnost VÝMĚNÍK Z. S. jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že nájemce se dostane do prodlení s platbou sjednaného nájemného řádně a včas, pokud prodlení trvá alespoň dva pracovní dny, nebo pokud má pronajímatel podezření, že v důsledku trvání smlouvy a dispozice s předmětem nájmu může vzniknout škoda nebo jiná újma, nebo v případě zahájení insolvenčního řízení proti nájemci, při přerušení nebo zastavení podnikatelské činnosti nájemce, nebo v případě vstupu nájemce do likvidace. Pokud dojde k ukončení nájemní smlouvy, má společnost VÝMĚNÍK Z. S. nárok na úhradu sjednaného nájemného nebo jeho alikvótní části za dobu trvání nájmu, stejně jako na náhradu škody, úhradu nákladů a úroků vzniklých v souvislosti s trváním nájmu, a to i za dobu po odstoupení od smlouvy, až do okamžiku vrácení předmětu nájmu zpět do dispozice společnosti VÝMĚNÍK Z. S.. Všechny případy, kdy je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit, jsou považovány za případy podstatného porušení smlouvy nájemcem.

 

 1. Tento bod popisuje situace, kdy nájemce poruší podmínky nájemní smlouvy tím, že odstoupí od smlouvy nebo nevrátí předmět nájmu včas pronajímateli. V takovém případě je společnost VÝMĚNÍK Z. S. oprávněna kdykoli odebrat předmět nájmu nájemci, nebo osobě, u které se nachází, i bez předchozího oznámení. Nájemce je povinen spolupracovat a poskytnout společnosti VÝMĚNÍK Z. S. potřebnou součinnost, aby mohla být věc převzata nejpozději ve lhůtě do 2 dnů od data odstoupení od smlouvy. Nájemce také souhlasí s tím, že společnost VÝMĚNÍK Z. S. může mít přístup k předmětu nájmu. Je však vyloučena jakákoli odpovědnost společnosti VÝMĚNÍK Z. S. za škodu, která by mohla nájemci případně vzniknout v souvislosti s ukončením smlouvy nebo odebráním zboží.

 

 1. Tento text se týká odpovědnosti společnosti VÝMĚNÍK Z. S. za případné porušení smluvních nebo jiných povinností. V takovém případě je společnost povinna nahradit pouze skutečnou a předvídatelnou škodu, maximálně však do výše celkového nájemného za předmět nájmu podle smlouvy. Náhrada ušlého zisku je vyloučena. Pokud dojde ke vzniku vady na předmětu nájmu, nebo zboží není skladem, společnost si vyhrazuje právo dodat jiný předmět nájmu s obdobnými parametry a výkonovými charakteristikami. V případě, že společnost VÝMĚNÍK Z. S. bude odpovědná za škodu vzniklou nájemci v souvislosti s pronájmem zboží, bude plnění z titulu odpovědnosti za škodu omezeno maximální částkou sjednaného nájemného podle smlouvy.

 

 1. Nájemné

 

 1. Tento bod obchodních podmínek se věnuje nájemnému za pronájem strojů od společnosti VÝMĚNÍK Z. S.. Nájemné je stanoveno na základě denní sazby nebo týdenní sazby uvedené v katalogu strojů. Pokud není v smlouvě uvedeno jinak, platí pronájem ve 24hodinovém režimu. Nájemné nezahrnuje DPH, údržbu, pohonné hmoty, maziva ani dopravu. Nájemce je povinen platit nájemné za každý kalendářní den, včetně pracovního volna a pracovního klidu. V případě pronájmu stroje na víkend se účtuje nájemné jako užití v rozsahu 12 hodin nebo 1,5 dne. Pokud je zájemce o pronájem stroje na dobu delší než 4 týdny, bude mu výše nájemného sdělena na dotaz. V případě pronájmu stroje na jeden den je nájemce oprávněn užívat předmět nájmu po dobu 24 hodin od okamžiku pronájmu, za předpokladu, že následující den je pracovním dnem. V opačném případě musí nájemce stroj odevzdat do 16:00 hod. příslušného dne. Nájemce musí zaplatit sjednané nájemné při vrácení předmětu nájmu v provozovně společnosti VÝMĚNÍK Z. S., kde byl předmět nájmu převzat a/nebo v provozovně společnosti VÝMĚNÍK Z. S., kde je nájemce povinen předmět nájmu vrátit. Ceny uvedené v katalogu strojů mají pouze informativní charakter a nejsou pro společnost VÝMĚNÍK Z. S. závazné. Každá provozovna společnosti VÝMĚNÍK Z. S. může provádět vlastní cenovou politiku, která není přenositelná na jiné provozovny společnosti VÝMĚNÍK Z. S.. Pokud dojde k překročení sjednané doby pronájmu, vzniká společnosti VÝMĚNÍK Z. S. nárok na zaplacení smluvní pokuty dle článku 16 těchto obchodních podmínek.

 

 1. Tento text popisuje podmínky nájemní smlouvy a upozorňuje na možnost změny nájemného jednostranným rozhodnutím společnosti VÝMĚNÍK Z. S. v případě změny faktorů rozhodujících pro kalkulaci výše nájemného. Toto právo společnosti VÝMĚNÍK Z. S. se nevztahuje na již uzavřené smlouvy. Mezi faktory rozhodující pro kalkulaci nájemného patří změna cen přepravného, dovozních a vývozních cel, jiných odvodů a/nebo daní v tuzemsku a cizině, mezd, platů, sociálních nákladů a změny směnného kurzu. Společnost VÝMĚNÍK Z. S. má právo promítnout rozhodnutí o změně nájemného do nově uzavíraných smluv a ceníků.

 

 

 

 1. Kauce

Tento odstavec OP se týká nájemného a kauce, kterou musí nájemce složit při pronájmu věci od společnosti VÝMĚNÍK Z. S.. Pokud není v smlouvě dohodnuto jinak, musí nájemce kauci složit a její výše je stanovena společností VÝMĚNÍK Z. S.. Kauce je stanovena přiměřeně době nájmu a hodnotě předmětu nájmu. Pokud má nájemce zájem prodloužit smlouvu, musí nejpozději v den skončení smlouvy složit novou kauci nebo doplnit ji na výši určenou společností VÝMĚNÍK Z. S..

Pokud nájemce neuhraje nebo nedoplní kauci včas, společnost VÝMĚNÍK Z. S. může od smlouvy jednostranně odstoupit a má právo na náhradu škody nebo smluvní pokutu. Kauce není účelově určena jako záloha na nájemné a může být zúčtována proti pohledávkám společnosti VÝMĚNÍK Z. S. za nájemcem existujícím ke dni skončení nájmu. Pokud jsou veškeré závazky nájemce vyplývající ze smlouvy o pronájmu řádně a včas uhrazeny, bude kauce vrácena nájemci. Společnost VÝMĚNÍK Z. S. vystaví potvrzení o uhrazení kauce s uvedením její výše a data uhrazení. Kauce se hradí v hotovosti nebo bezhotovostně dle rozhodnutí společnosti VÝMĚNÍK Z. S..

 

 1. Kontrola

S účelem vyloučení jakýchkoli pochybností nebo nedorozumění je nájemce povinen bezodkladně při převzetí předmětu nájmu provést jeho důkladnou kontrolu. Pokud se během této kontroly objeví jakékoli vady, nedostatky nebo pokud má nájemce jakékoli stížnosti, je nájemce povinen:

 1. bezodkladně oznámit tuto skutečnost společnosti VÝMĚNÍK Z. S., a to písemně prostřednictvím faxu nebo e-mailu.Převzetím předmětu nájmu nájemce stvrzuje, že tento předmět pečlivě zkontroloval a shledal jej bezvadným. Pokud jsou vady zjištěny během kontroly, která proběhla před převzetím předmětu nájmu, pronajímatel nenese odpovědnost za tyto vady. Momentem převzetí předmětu nájmu přechází na nájemce riziko jakékoli škody, která může na předmětu nájmu vzniknout, a to až do okamžiku, kdy bude předmět opět předán pronajímateli po skončení nájmu. V takovém případě se budou aplikovat pravidla stanovená v článku 15 těchto obchodních podmínek.

 

 1. V případě, že je nutné, aby byl předmět nájmu dopraven přepravcem společnosti VÝMĚNÍK Z. S. nebo třetí osobou zpět do společnosti VÝMĚNÍK Z. S. na pokyn pronajímatele, bude zkontrolován na místě. Při předání předmětu nájmu k přepravě přepravcem společnosti VÝMĚNÍK Z. S. nebo třetí osobou se však kontrolou nepovažuje. Pokud by nájemce chtěl být přítomen při kontrole, musí to předem písemně oznámit a domluvit si termín kontroly (do 24 hodin po doručení zboží pronajímateli). Pokud byl předmět nájmu zkontrolován bez přítomnosti nájemce a byly zjištěny škody, ztráty, opomenuté čištění nebo špatné zabalení, výsledek kontroly společnosti VÝMĚNÍK Z. S. je pro nájemce závazný. Společnost VÝMĚNÍK Z. S. provede kontrolu a informuje nájemce o výsledku do deseti dnů (bez víkendů a svátků) poté, co bude předmět nájmu vrácen zpět společnosti VÝMĚNÍK Z. S.. Pokud je nutná oprava nebo výměna předmětu nájmu, společnost VÝMĚNÍK Z. S. ji zajistí a nájemce bude odpovědný za všechny s tím související náklady.

 

 1. Obchodní podmínky stanoví, že v případě, že je předmět nájmu poškozen a není možné jej opravit, bude pronajímatel povinen poskytnout nájemci náhradu škody a poškozený předmět nebo jeho jednotlivé neopravitelné části bude předán nájemci do jeho dispozice nejpozději do 30 dnů od úhrady náhrady škody. To znamená, že nájemce bude mít nárok na vlastnictví poškozeného předmětu nájmu, pokud byl plně uhrazen náhradní obnos za jeho poškození.

 

 1. Škoda nebo ztráta
  1. Pokud během doby pronájmu vznikne na předmětu nájmu jakákoli škoda, nájemce musí tuto škodu neprodleně ohlásit společnosti VÝMĚNÍK Z. S. písemně. Toto ohlášení musí být provedeno nejpozději do 48 hodin od zjištění škody. Nájemce je pak povinen nahradit škodu, která vznikla na předmětu nájmu. Výše náhrady škody bude stanovena buď na základě aktuální pořizovací ceny totožného nebo obdobného zboží, snížené o účetní odpisy, nebo na základě nákladů nutných na provedení opravy poškozeného zboží pronajatého od společnosti VÝMĚNÍK Z. S.. Stejná odpovědnost platí i pro škody, které vzniknou na jednotlivých dílech nebo příslušenství předmětu nájmu. Nájemce nese odpovědnost také za všechny další škody, které vzniknou společnosti VÝMĚNÍK Z. S. v souvislosti s poškozením nebo ztrátou předmětu nájmu.

 

 1. Pokud dojde k ztrátě předmětu nájmu a nájemce zaplatí časovou hodnotu nájmu podle předchozího odstavce, ale později je předmět nájmu nalezen a vrácen zpět společnosti VÝMĚNÍK Z. S., nájemce musí zaplatit nájemné za celou dobu, kdy bylo zboží mimo kontrolu a dispozici společnosti VÝMĚNÍK Z. S.. Tato částka bude odečtena od časové hodnoty nájmu, kterou nájemce zaplatil. Pokud zůstane nějaký zbytek, bude nájemci vyplacen bez zbytečného odkladu.

 

 

 1. Společnost VÝMĚNÍK Z. S. nebude nést odpovědnost za škody, které byly způsobeny nájemcem nebo třetí osobou v souvislosti s používáním pronajatého předmětu s výjimkou případu zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Pokud se proti společnosti VÝMĚNÍK Z. S. vztahují nároky třetích stran v souvislosti se škodami způsobenými nájemcem, je nájemce povinen spolupracovat se společností při jejich obraně.

 

 1. Společnost VÝMĚNÍK Z. S. zaručuje, že v případech stanovených zákonem má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a tato pojistná smlouva platí. Nicméně pokud nájemce způsobí škodu třetí osobě při užívání předmětu nájmu a tato škoda není kryta pojistným plněním (např. kvůli výlukám v pojistné smlouvě jako řízení pod vlivem alkoholu nebo omamných látek), musí nájemce uhradit všechny nároky na náhradu škody třetích osob. Navíc, nájemce bude povinen hradit spoluúčast stanovenou v pojistné smlouvě a škody nebo následky škod na podzemních nebo nadzemních vedeních nebo kabelech.

 

 

 1. Bez ohledu na to, zda ztráta, krádež, zničení nebo poškození předmětu nájmu bylo způsobeno nájemcem nebo nikoliv, nájemce odpovídá za vzniklou škodu. Nájemce se zavazuje přijmout veškerá preventivní opatření proti krádeži předmětu nájmu, aby mohl splnit svou primární povinnost vrátit předmět nájmu zpět společnosti VÝMĚNÍK Z. S. ve stejném stavu, v jakém ho od ní převzal.

 

 1. Tento bod smlouvy stanovuje, že nájemce je povinen nést náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku, který společnost VÝMĚNÍK Z. S. vyhotoví na žádost nájemce za účelem stanovení výše škody, nákladů na opravu a/nebo uvedení předmětu nájmu do původního stavu. Pokud je škoda odhadnuta společností VÝMĚNÍK Z. S. na částku vyšší než 40 000 Kč, bude znalecký posudek vyhotoven na náklady nájemce znalcem či znaleckým ústavem určeným dle rozhodnutí společnosti VÝMĚNÍK Z. S.. V případě škody nižší než 40 000 Kč si společnost VÝMĚNÍK Z. S. vyhrazuje právo provést vlastní ocenění škody. Výše škody stanovená takto je pro nájemce závazná.

 

 1. Nájemce je odpovědný za používání a údržbu předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu v době sjednané v smlouvě a v takovém stavu, v jakém byl převzat. Předmět nájmu musí být vrácen čistý, roztříděný a zabalený stejným způsobem, jako byl při jeho převzetí. Pokud nájemce neprovede dostatečné roztřídění nebo úklid předmětu nájmu, bude mu účtováno za náklady spojené s roztříděním a čištěním předmětu nájmu dle ceníku pronajímatele.

 

 

 1. Toto ustanovení upravuje povinnosti nájemce vůči společnosti VÝMĚNÍK Z. S.. Nájemce se zavazuje umožnit pronajímateli přístup k předmětu nájmu kdykoliv. Pokud se třetí osoba obrátí na nájemce s nárokem na předmět nájmu, nájemce se zavazuje odmítnout jakékoliv nároky a bezodkladně o tom informovat společnost VÝMĚNÍK Z. S. písemně. Pokud nájemce chce předmět nájmu dát do podnájmu nebo umožnit jeho užití třetí osobě, musí nejprve získat písemný souhlas společnosti VÝMĚNÍK Z. S.. Nájemce odpovídá za případnou škodu na předmětu nájmu bez ohledu na to, kdo ji způsobil a bez ohledu na to, zda byl podnájem povolen nebo ne. Pokud nájemce přepravuje předmět nájmu, může to udělat pouze na adresu uvedenou ve smlouvě. Nájemce a/nebo třetí osoba jsou povinni neprodleně informovat společnost VÝMĚNÍK Z. S. o jakémkoliv právním jednání, v důsledku, kterého by movité a/ nebo nemovité věci nájemce a/nebo třetí osoby, případně předmět nájmu mohly být zabaveny a/nebo v důsledku kterého by jakýmkoli způsobem mohla být omezena a/nebo dotčena vlastnická práva společnosti VÝMĚNÍK Z. S. k předmětu nájmu. To znamená, že nájemce musí společnost VÝMĚNÍK Z. S. informovat o jakýchkoli právních krocích, které by mohly mít vliv na vlastnická práva společnosti VÝMĚNÍK Z. S. k předmětu nájmu.

 

 1. Nájemce je odpovědný za všechny náklady, daně a pokuty spojené s užíváním předmětu nájmu. To může zahrnovat například místní poplatky za odpad, energie nebo vodu, které nájemce musí platit. Pokud nájemce poruší nějaké předpisy nebo pravidla týkající se užívání předmětu nájmu a bude uložena pokuta, bude nájemce povinen ji zaplatit. Je tedy důležité, aby si nájemce předem zjistil, jaké poplatky a daně jsou spojeny s užíváním předmětu nájmu a aby se řídil předpisy a pravidly platnými v dané oblasti.

 

 1. Nebezpečí škody při nakládce a vykládce


Nájemce nese veškeré riziko ztráty a poškození předmětu nájmu po celou dobu trvání nájmu, včetně přepravy. Nájemce se také zavazuje, že předmět nájmu zabalí a naloží odpovídajícím způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Společnost VÝMĚNÍK Z. S. nekontroluje správnost nakládky vztahu k přepravě, a pokud si nájemce vyžádá pomoc zaměstnanců společnosti VÝMĚNÍK Z. S., děje se tak na vlastní nebezpečí a odpovědnost nájemce.

 

 1. Vrácení

Pokud nájemce nepředá předmět nájmu zpět společnosti VÝMĚNÍK Z. S. včas, tj. nejpozději do dne ukončení smlouvy, bude povinen zaplatit smluvní pokutu. Tato pokuta bude vypočtena jako denní sazba nájemného s přirážkou 25 % této sazby za každý den prodlení, a to až do dne fyzického vrácení předmětu nájmu pronajímateli. Kromě toho platí ustanovení § 2320 odst. 1 občanského zákoníku, které upravuje náhradu škody v případě prodlení s plněním.

 

Společnost VÝMĚNÍK Z. S. má právo čerpat kauci, kterou nájemce vložil, až do její plné výše jako zálohu na úhradu případné smluvní pokuty. Při předání a převzetí předmětu nájmu bude sestaven předávací protokol, který bude sloužit jako důkaz o fyzickém vrácení předmětu nájmu a stavu, v jakém byl předmět vrácen.

 

 1. Pomoc řidiči.

Tento odstavec stanovuje, že pokud se společnost VÝMĚNÍK Z. S. a nájemce dohodnou na tom, že předmět nájmu bude nájemci dodán a/nebo u něj vyzvednut, je nájemce povinen poskytnout náležitou součinnost při nakládce a/nebo vykládce předmětu nájmu v dohodnutém místě. Pokud nájemce není schopen zajistit náležitou součinnost, je povinen uhradit společnosti VÝMĚNÍK Z. S. náklady, které takto vzniknou. Tento odstavec lze chápat jako doplnění povinností nájemce v případě, že je předmět nájmu doručován nebo vyzvedáván v jiném místě než u společnosti VÝMĚNÍK Z. S..

 

 1. Dovoz a odvoz
  1. Pokud nájemce požádá o odvoz pronajatého zboží do jiného místa, než bylo dohodnuto v původní smlouvě, je povinen uhradit společnosti VÝMĚNÍK Z. S. příslušný příplatek za dopravu na toto místo. Výše příplatku bude stanovena společnou dohodou mezi nájemcem a společností VÝMĚNÍK Z. S..

 

V případě, že nájemce způsobí jakékoliv škody na předmětu nájmu během převzetí nebo vrácení, bude odpovědný za náhradu vzniklé škody a společnost VÝMĚNÍK Z. S. si vyhrazuje právo použít k úhradě této škody kauce poskytnutou nájemcem.

 

 1. V případě dohody mezi stranami, že společnost VÝMĚNÍK Z. S. zajistí odvoz pronajatého předmětu od nájemce, je nájemce povinen společnosti VÝMĚNÍK Z. S. v písemné formě sdělit nejméně 48 hodin předem (s výjimkou víkendů a svátků), že předmět nájmu je připraven k odvozu. V případě, že zákazník nesplní svou povinnost a předmět nájmu utrpí škodu před jeho předáním společnosti VÝMĚNÍK Z. S. nebo třetí straně sjednané společností VÝMĚNÍK Z. S. pro odvoz, nese nájemce veškerou odpovědnost za vzniklou škodu.

 

 1. Na sjednaný den odvozu předmětu nájmu musí být nájemce připraven k převzetí společností VÝMĚNÍK Z. S. od 8:00 hodin. Předmět nájmu musí být roztříděný, vyčištěný, urovnaný a shromážděný na úrovni přízemí, aby se zajistila kvalita přepravy. Původní obalový materiál zůstává u nájemce. Pokud nebude předmět nájmu připraven k přepravě řádně a včas, nájemce bude povinen uhradit společnosti VÝMĚNÍK Z. S. dodatečné náklady. Tyto náklady budou vypočteny jako součet nájemného za jeden den a příplatku za dopravu předmětu nájmu.

 

 1. Zákazník musí určit oprávněnou osobu, která v smluvený den předá předmět nájmu společnosti VÝMĚNÍK Z. S. k odvozu. V případě, že k tomuto nedojde, je společnost VÝMĚNÍK Z. S. oprávněna přesto předmět nájmu odvézt. V případě sporu ohledně množství nebo stavu předmětu nájmu, nese důkazní břemeno nájemce.

 

 1. Pokud ve smlouvě není ujednáno jinak, platba nájemného probíhá v hotovosti nebo převodem na fakturu vystavenou společností VÝMĚNÍK Z. S.. Faktury budou označeny číslem objednávky nebo jiným označením na žádost nájemce. Faktury jsou splatné do 14 dnů od data vystavení bez slevy nebo započtení. Při pronájmu na dobu nejméně dvou týdnů se nájemné platí dopředu na dva týdny. Pokud nájemce neuhradí fakturu včas, je v prodlení. Pokud nedojde k včasnému uhrazení nájemného vlivem nedostatečných finančních prostředků nebo jiného pochybení na straně nájemce, může společnost VÝMĚNÍK Z. S. odstoupit od nájemní smlouvy a předmět nájmu odebrat. Náklady a škody vzniklé tímto opatřením musí uhradit zákazník. Vrácení objednávky na konci nájmu společně s fakturou není možné kvůli plně automatizovanému vystavování faktur.

 

 1. V případě, že nájemce neuhradí sjednané nájemné v stanovené lhůtě, nebo v dohodnuté lhůtě, nastává prodlení. V této situaci má společnost VÝMĚNÍK Z. S. nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to bez toho, aby musela informovat nájemce o prodlení. Navíc má společnost VÝMĚNÍK Z. S. právo požadovat úhradu všech nákladů spojených se soudním a/nebo mimosoudním vymáháním pohledávky. Lhůta pro reklamaci faktury činí 10 dní ode dne jejího vystavení. Bez písemného souhlasu společnosti VÝMĚNÍK Z. S. není nájemce oprávněn k započtení vzájemných pohledávek ani k pozastavení svých plateb.
 2. Pojištění nájemce pro případ škody na předmětu nájmu
  1. Pokud to smlouva stanoví, společnost VÝMĚNÍK Z. S. může požadovat od zájemce sjednání odpovídajícího pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu nájmu, včetně vinkulace pojistného plnění ve prospěch společnosti VÝMĚNÍK Z. S.. Společnost VÝMĚNÍK Z. S. si také vyhrazuje právo odepřít uzavření smlouvy nebo pozastavit dodání předmětu nájmu nájemci, dokud nájemce nepředloží důkaz o sjednání požadovaného pojištění. Pokud společnost VÝMĚNÍK Z. S. pozastaví dodání předmětu nájmu kvůli neexistenci pojištění, nájemce stále musí platit nájemné. Společnost VÝMĚNÍK Z. S. si také vyhrazuje právo stanovit další povinnosti pro zájemce/nájemce týkající se omezení odpovědnosti za vybraná rizika v souladu s uvedeným odstavcem tohoto článku obchodních podmínek. V případě porušení výše uvedených povinností je společnost VÝMĚNÍK Z. S. oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy.
  2. Podle obchodních podmínek společnosti VÝMĚNÍK Z. S. může zájemci umožnit uzavření dohody o zproštění odpovědnosti za nahodilou škodu na předmětu nájmu před uzavřením smlouvy. Tato dohoda je k dispozici pouze pro vybrané výrobky společnosti VÝMĚNÍK Z. S. a konkrétní podmínky pro její uzavření jsou k dispozici ve všech prodejnách společnosti VÝMĚNÍK Z. S..

 

 1. Všechny spory, které vzniknou na základě smlouvy uzavřené se společností VÝMĚNÍK Z. S., budou řešeny věcně příslušným soudem podle českého práva. Pokud jsou obě strany podnikateli, sjednává se místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou (§ 89a občanského soudního řádu).
 2. Aplikace zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 3. Toto ustanovení znamená, že práva a povinnosti smluvních stran jsou stanoveny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou přílohou smlouvy. Zároveň se stanoví, že žádná ze stran smlouvy není oprávněna odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. Obchodní podmínky se přiměřeně aplikují i na jednání společnosti a zájemce o uzavření smlouvy učiněné před uzavřením smlouvy, resp. do ukončení jednání o uzavření smlouvy. Změna obchodních podmínek je v pravomoci společnosti VÝMĚNÍK Z. S., která si vyhrazuje právo nahradit tyto obchodní podmínky novými. Nové obchodní podmínky se stanou součástí nových smluv a stávají se účinnými a závaznými. Ustanovení zákona o občanském zákoníku se použijí pouze v záležitostech, které nejsou upraveny smlouvou a/nebo obchodními podmínkami.
Přejít nahoru